Prestaties worden beter als mensen in zichzelf geloven

Helpen medewerkers het bedrijf verder
- of staan ze groei in de weg?

Privacy policy

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

a. MYCS BV: de gebruiker van de algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 02062679.

b. Opdrachtgever: de wederpartij van MYCS BV.

c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

d. Programmatuur: de door MYCS BV ontwikkelde software-as-a-service (SAAS) inclusief eventueel bijbehorende documentatie. Onder programmatuur wordt niet begrepen enige door derden ontwikkelde modules of onderdelen, zelfs indien deze modules of onderdelen onlosmakelijk deel uitmaken van de programmatuur.

e. Diensten: de door MYCS BV geleverde trainings-, coaching- en workshopdiensten inclusief eventueel bijbehorende gebruikslicentie van programmatuur.

e. Bugs: fouten in de door MYCS BV ontwikkelde programmatuur. De hier bedoelde fouten moeten terug te voeren zijn op door MYCS BV geschreven broncode en niet op het ontbreken van functies of broncode.


Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MYCS BV en een opdrachtgever waarop MYCS BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk / electronisch (ondertekend) is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MYCS BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk / electronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MYCS BV en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 De aanbiedingen van MYCS BV worden schriftelijk / electronisch uitgebracht. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie verstrekt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 De door MYCS BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. MYCS BV is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk / electronisch binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en parkeerkosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MYCS BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MYCS BV anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht MYCS BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat MYCS BV de opdracht schriftelijk / electronisch heeft bevestigd.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 MYCS BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MYCS BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MYCS BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MYCS BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MYCS BV zijn verstrekt, heeft MYCS BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MYCS BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk / electronisch heeft goedgekeurd.

4.5 Indien door of namens MYCS BV werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MYCS BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal MYCS BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meer-en/of minderwerk zal dit in een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

5.4 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal MYCS BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MYCS BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.6 In afwijking van lid 3 zal MYCS BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MYCS BV kunnen worden toegerekend.


Artikel 6 Licenties

6.1 Opdrachtgever verwerft bij accordering van de offerte of aanbieding een of meerdere gebruikslicenties voor diensten en programmatuur, die een niet-exclusief, niet overdraagbaar en persoonlijk recht van gebruik van diensten en programmatuur inhouden.


Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen MYCS BV en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk / electronisch anders overeenkomen.

7.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever MYCS BV derhalve schriftelijk / electronisch in gebreke te stellen.


Artikel 8 Honorarium

8.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2. en 4 t/m 6. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5. van dit artikel.

8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MYCS BV, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

8.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen het honorarium en de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.6 MYCS BV mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het

sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan MYCS BV, dat in redelijkheid niet van MYCS BV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.


Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van art. 9.1 dan is deze van rechtswege in verzuim en is zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van MYCS BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10 Intellectuele eigendom, voorbehoud

10.1 De intellectuele (eigendoms-)rechten ten aanzien van de door MYCS BV ontwikkelde programmatuur, modellen, technieken, instrumenten, software en didactische methoden berusten bij MYCS BV. De opdrachtgever verkrijgt enkel het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

10.2 Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van MYCS BV. Zonder voorafgaande toestemming zal geen gebruik worden gemaakt van de kennis, werkwijze, aanpak en materialen van MYCS BV voor het trainen, opleiden en ontwikkelen van anderen in hun functioneren; evenmin mag een en ander worden doorverkocht voor welk doel dan ook.

10.3 De opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten, of indien overeengekomen de intellectuele eigendomsrechten, pas nadat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit alle met MYCS BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.4 Te allen tijde behoudt MYCS BV de gebruiksrechten over de eigen ontwikkelde programmatuur, modellen, technieken, instrumenten, software, broncode en didactische methoden, een en ander voorzover dit niet strijdig is met art 14 lid 1.

10.5 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MYCS BV zich de rechten en bevoegdheden voor die MYCS BV toekomen op grond van de Auteurswet.

10.6 Op de kennis, werkwijze, aanpak, software, programmatuur en materialen van MYCS BV is het octrooirecht, auteursrecht en merkenrecht van toepassing.


Artikel 11 Garantie, reclames

11.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct functioneren van, onder licentievoorwaarden, geleverde SAAS programmatuur in haar (werk)omgeving.

11.2 Mocht de door MYCS BV ontwikkelde programmatuur niet optimaal functioneren binnen de (werk)omgeving van de opdrachtgever dan zal in gezamenlijk overleg tussen MYCS BV en opdrachtgever binnen een redelijke termijn naar een werkbare oplossing worden gezocht.

11.3 De redelijke termijn bedoeld in het vorige lid kan langer zijn vanwege een door de betreffende medewerker van MYCS BV gepland verlof.

11.4 Aanspraak op het kosteloos herstellen van ‘bugs’ bestaat enkel indien partijen schriftelijk / electronisch overeenkomen met welke (minimaal vereiste) hardware en uitputtend welke software, bijvoorbeeld besturingssystemen, de programmatuur correct behoort samen te werken.

11.5 Onder ‘bug’ wordt niet begrepen enig gebrek dat optreedt door gebruikmaking van hardware en/of software (van derden) waarover geen afspraken zijn gemaakt.


Artikel 12 Opdrachtbeëindiging of annulering aan deelname

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificatie. Beëindiging van de overeenkomst dient gemotiveerd en te allen tijde schriftelijk / electronisch aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. MYCS BV zal van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

12.2 De opdrachtgever is als dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zal MYCS BV in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4 Indien de in lid 3 genoemde overdracht voor MYCS BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

12.5 In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen een en ander onder voorbehoud van rechten.

12.6 Indien de opdracht, buiten de beïnvloedingssfeer van MYCS BV, niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde datum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Counselling, coaching, begeleiding en trainingen: annuleren binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten zoals beschreven in de offerte;

Counselling, coaching, begeleiding en trainingen: annuleren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten zoals beschreven in de offerte;

Counselling, coaching, begeleiding en trainingen: annuleren tussen 24 en 48 uur voor aanvang: 50% van de kosten zoals beschreven in de offerte;

Counselling, coaching, begeleiding en trainingen: annuleren langer dan 48 uren voor aanvang: 25% van de kosten zoals beschreven in de offerte.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 MYCS BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van gebruik en of toepassing van onze diensten.

13.2 MYCS BV zal slechts aansprakelijk zijn tot een maximumbedrag, gelijk aan de door de opdrachtgever over de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde licentiekosten, honoraria en/of gefixeerde vergoeding, voor de door opdrachtgever geleden en te lijden schade, die te wijten is hetzij aan het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door MYCS BV van de voor haar uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

13.2 De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MYCS BV.

13.3 De opdrachtgever is gehouden MYCS BV te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door MYCS BV verstrekte diensten en/of goederen of uit gebreken in de onder verantwoordelijkheid van MYCS BV geleverde diensten en/of goederen.


Artikel 14 Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MYCS BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MYCS BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.


Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 De opdrachtgever zal derhalve zonder toestemming van MYCS BV, aan derden geen mededeling doen over de aanpak van MYCS BV, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel haar opleidings-, trainings-, begeleidings- en coachingmaterialen en programmatuur en licenties ter beschikking stellen aan derden.

15.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MYCS BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MYCS BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MYCS BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 16 Geschillen

16.1 De rechter in de vestigingsplaats van MYCS BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MYCS BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen MYCS BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Artikel 19 Slotbepaling

19.1 Deze Algemene Voorwaarden van MYCS BV gelden met terzijdestelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat in of verband houdende met de overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

1 december 2018, Amstelveen